Een veranderende IT werkomgeving voor freelancers

Scroll down for English

Er zijn veel publicaties over de impact van de pandemie onder grote ICT bedrijven, maar hoe zit het dan met de freelancers? Met de economische herstart in de kinderschoenen, heeft Huxley aan ruim 500 IT freelancers gevraagd wat de impact van COVID-19 voor de flexmarkt betekent.

 

De impact van de pandemie op de IT flexmarkt

Uit dit onderzoek, blijkt dat 71% van de freelancers positief is over de flexmarkt. Ja, de cirisis heeft veel verandering teweeggebracht in de sector. Maar dit zien we vooral terug in een veranderende werkomgeving door remote werken en de verschuiving van IT rollen. Slechts 13% spreekt over een negatieve impact.

 

De veranderende IT werkomgeving

Ondanks de crisis voelt meer dan de helft (63%) van de IT‘ers zich zeker over hun situatie. Toch blijft 31% zich enigszins zorgen maken over hun financiele situatie, als gevolg van de toenemende concurrentie op de flexmarkt.

Een van de effectieve stappen van crisisbeheersing, is het opzetten van werk op afstand. IT freelancers zien remote werken als onderdeel van het toekomstige werken. Dit levert een verhoogde productiviteit (46%) op. Remote werken wordt dan ook een belangrijk bepalende factor bij het maken van een keuze over een nieuwe opdracht in de toekomst (56%).

 

 

De toekomstvoorspelling van Information Technology

Digitalisering en cloudoplossingen zijn aangewakkerd en deze trends komen in treinversnelling als gevolg van de pandemie. IT’ers spreken over een toenemende vraag in Data & Analytics (21%) en Infra & Security (19%), en dan voornamelijk op GIS, Cloud & Data Centers. Maar ook in Digital & E-commerce (14%), met een specifieke focus op Artificial Intelligence (AI).

IT marktspecialisten verwachten een verschuiving in lijn- naar procesmanagement. IT speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering (12%). Functioneel- en basisbeheer nemen af (9%) en infrastructurele rollen (14%) veranderen doordat het beheer wordt uitbesteedt: ‘‘IT wordt steeds bepalender voor de bedrijfsvoering en dus zullen business en IT steeds meer gaan vervloeien. Er is minder behoefte aan beheerfuncties en IT afdelingen worden kleiner‘‘.

We kunnen concluderen dat er een verschuiving in IT rollen plaats gaat vinden als gevolg van de veranderende werkomgeving (30%). Als gevolg van de veranderende werkomgeving vindt er een transformatie plaats naar cloudoplossingen (29%). Posities worden niet overbodig, maar zullen anders ingericht gaan worden. Het klassiek projectmanagement (14%) zal bijvoorbeeld geen rol meer spelen in de Agile/ Scrum omgeving. Vooral nu teams ‘volwassen‘ worden vanwege de werkafstand.

 

 

Marc Voskuilen (Senior Director bij Huxley) over de impact van pandemie:

‘’Ondanks de crisis, merkten wij na al snel de uitbraak van COVID-19 dat de vraag naar IT professionals op een flexibel contract zich snel herstelde. Je merkt duidelijk op dat deze beroepsgroep een vitale plek heeft in en voor het bedrijfsleven. Het is een van de belangrijkste motoren die onze economie draaiende houdt en daarmee onmisbaar.”

 

Over Huxley

Huxley is een arbeidsbemiddelingsbureau gevestigd in Amsterdam en Eindhoven. Al meer dan 25 jaar zijn wij gespecialiseerd in het bemiddelen van freelance experts in de STEM industrie.

 

English version

There are many publications about the impact of the pandemic among large IT companies, but what about freelancers? With the economic reboot in its infancy, Huxley asked more than 500 IT freelancers what the impact of COVID-19 means for the flex market.

 

The impact of the pandemic on the IT flex market

This survey shows that 71% of freelancers are positive about the flex market. Yes, the cirisis has brought about a lot of change in the industry. But this is mainly reflected in a changing work environment due to remote working and the shift in IT roles. Only 13% speak of a negative impact.

 

The changing IT work environment

Despite the crisis, more than half (63%) of IT professionals feel confident about their situation. Nevertheless, 31% remain somewhat concerned about their financial situation, as a result of increasing competition in the flex market.

One of the effective steps of crisis management is setting up remote work. IT freelancers see remote working as part of the future. This results in increased productivity (46%). Remote working is therefore an important determining factor when making a choice about a new assignment in the future (56%).

 

The future prediction of Information Technology

Digitization and cloud solutions have been fueled and these trends are accelerating as a result of the pandemic. IT specialists talk about an increasing demand in Data & Analytics (21%) and Infra & Security (19%), and especially in GIS, Cloud & Data Centers. But also in Digital & E-commerce (14%), with a specific focus on Artificial Intelligence (AI).

They expect a shift from line to process management. IT plays an important role in business operations (12%). Functional and basic management roles are decreasing (9%) and infrastructural roles (14%) are changing because management is outsourced: "IT is becoming more and more determining for business operations and so business and IT will increasingly merge. There is less need for management functions and IT departments are shrinking".

We can conclude that a shift in IT roles will take place as a result of the changing work environment (30%). As a result of the changing work environment, a transformation is taking place to cloud solutions (29%). Positions will not become redundant, but will be arranged differently. For example, traditional project management (14%) will no longer play a role in the Agile / Scrum environment. Especially now that teams are "maturing" because of the working distance.

 

Marc Voskuilen (Senior Director at Huxley) on the impact of pandemic:

"Despite the crisis, after the early outbreak of COVID-19, we noticed that the demand for IT professionals on a flexible contract quickly recovered. You clearly notice that this professional group has a vital place in and for the business community. It is one of the most important engines that keeps our economy running and therefore indispensable.”

 

About Huxley

Huxley is an international staffing agency based in Amsterdam and Eindhoven. For more than 25 years we have been specialized in mediating freelance experts in the STEM industry.

Wat zegt een vacature echt?

20 nov 2019

Er zijn er ontelbaar vacatures, maar soms is het niet helemaal duidelijk wat een vacature echt zegt. Wil jouw toekomstige werkgever het schaap met de vijf poten? Of wat kan je tussen de lijntjes door lezen?

Wordt remote werken het “nieuwe normaal”?

27 mei 2020

Hoewel het een uitdaging blijft om een dagelijkse routine vast te houden en het missen van collega’s ook een vervelende bijkomstigheid is, vragen wij ons toch af: wordt remote werken het “nieuwe normaal”? Of in ieder geval, wordt het vaker thuiswerken nu gemakkelijker geaccepteerd?

5 tips voor digitale onboarding - klaarstomen op afstand

06 apr 2020

Een digitale onboarding kan een uitdaging zijn voor organisaties. Wij geven je 5 tips om personeel klaar te stomen op afstand!

COVID-19 en de impact op arbeidsbemiddeling in de Life Science sector

04 jun 2020

De COVID-crisis heeft al grote veranderingen teweeg gebracht in de arbeidsbemiddeling. Uit onderzoek onder grote organisaties in de Life Science industrie blijkt dat de vraag naar bepaalde specialisten is toegenomen.