Nederland | Privacy en Cookies Policy

Huxley BV, statutair gevestigd te 5e verdieping, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam, Nederland ("[Huxley]", "we, wij, ons, onze") is toonaangevend in de wervingssector. Huxley treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die zijn verkregen over:

 • personeelsleden of klanten met behoefte aan wervingsdiensten ("Klanten");

 • kandidaten die belang stellen in geplaatste vacatures ("Kandidaten"); en
 • andere gebruikers van onze website.

De Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming ("FGB"), die kan worden benaderd via het e-mailadres [email protected] of schriftelijk op het adres SThree Plc, 95 Bothwell Street, Glasgow G2 7HX. Neem bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of anderszins contact op met de FGB

In dit privacybeleid is vastgelegd hoe wij persoonsgegevens over deze personen ("u, uw") gebruiken. In het privacybeleid wordt toegelicht:

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en verwerkt?

Ons voornaamste doel is het verlenen van wervingsdiensten en het vereenvoudigen van het wervingsproces. Daarvoor verzamelen wij de persoonsgegevens welke in dit gedeelte worden omschreven.

Voor gebruikers van Huxley, onder wie mogelijk personeelsleden van Klantenen Kandidaten, kunnen de persoonsgegevens (dat wil zeggen, alle gegevens hetzij die gegevens in combinatie met andere inlichtingenaan de hand waarvan de identiteit kan worden vastgesteld)het volgende omvatten:

 • identiteitsgegevens: naam, adres, geslacht, persoonlijke contactgegevens en fotografische beelden, video, indien door u verstrekt;
 • werkgerelateerde gegevens: informatie die u verstrekt via uw cv, zoals uw functietitel, uw functieomschrijving, bijzonderheden over uw professionele contacten, bijzonderheden over uw technische vaardigheden en uw arbeidsverleden ;en
 • achtergrondinformatie: bijzonderheden over lidmaatschappen van vakorganisaties en uw belangstelling en voorkeuren in de professionele/persoonlijke sfeer, die kunnen worden afgeleid uit de door u verstrekte gegevens.

Als verstrekking van bepaalde persoonsgegevens verplicht is voor het verwerken van uw verzoeken en het verlenen van onze dienst, zijn de desbetreffende velden voorzien van een sterretje ( * ) of een gelijkwaardige markering. Als u nalaat dergelijke verplichte gegevens te verstrekken, kan dat betekenen dat wij  de gevraagde dienst niet of slechts ten dele kunnen verlenen.

Daarnaast verzamelen wij informatie over de manier waarop u onze website raadpleegt. Daarvoor gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid indien  u wilt weten hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Om onze producten en diensten te kunnen leveren is het mogelijk dat uw persoonsgegevens door ons worden bewaard, verwerkt en openbaar gemaakt voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening en interne verwerking

Grondslag voor rechtmatige verwerking

om een dienst aan u te verlenen (bijvoorbeeld om het wervingsproces te vereenvoudigen, door kandidaten aan de hand van hun gegevens aan vacatures te koppelen) en informatie te verstrekken over die dienst, waaronder kennisgevingen van wijzigingen in dergelijke diensten;

Noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren en gerechtvaardigde belangen van Huxley

om ervoor te zorgen dat klanten van wie wij vermoeden dat zij belangstelling hebben bijzonderheden over de vaardigheden en ervaring van kandidaten kunnen weergeven;

Noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren en gerechtvaardigde belangen van Huxley

om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten;

Noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren

om onze klantenadministratie te bevestigen, te actualiseren en te verbeteren met het oog op een nauwkeurige en volledige database;

De gerechtvaardigde belangen van Huxley

om te antwoorden op informatieaanvragen of klachten van uw kant;

Noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren en gerechtvaardigde belangen van Huxley

Relatiebeheer

Grondslag voor rechtmatige verwerking

om uw relatie met ons te beheren, te analyseren, beter te begrijpen en uit te bouwen;

Noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren en gerechtvaardigde belangen van Huxley

om u op de hoogte te houden van onze andere/nieuwe diensten en diensten onder uw aandacht te brengen die mogelijk voor u van belang zijn, indien u hebt aangegeven dat u dat wenst (zie de informatie in het gedeelte Marketing verderop). Hieronder valt informatie over kandidaten/consultants die zich onlangs hebben ingeschreven, workshops die wij organiseren voor klanten, de laatste marktontwikkelingen, nieuwe software of scholingscursussen die voor u van belang kunnen zijn;

De gerechtvaardigde belangen van Huxley en uw toestemming

om u op de hoogte te houden van diensten van onze externe bedrijfspartners die voor u van belang kunnen zijn;

De gerechtvaardigde belangen van Huxley en uw toestemming

om u te informeren over vacatures die overeenkomen met uw vaardigheden en in kennis te stellen van uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, als u zich daarvoor hebt opgegeven. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor dergelijke kennisgevingen.

Noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren en uw toestemming

Analyse en statistieken

Grondslag voor rechtmatige verwerking

om de door ons verleende dienst te evalueren, analyses uit te voeren en verslag uit te brengen over aanwervingen;

De gerechtvaardigde belangen van Huxley

Wettelijke verplichtingen

Grondslag voor rechtmatige verwerking

als wij op grond van een wet, regelgeving of een rechterlijk bevel verplicht zijn gegevens openbaar te maken;

 • in het kader van stappen tot uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering door of tegen u of waarbij u betrokken bent, waaronder de daarmee verband houdende onderzoeks- en bewijsgaringsactiviteiten

Noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen

Noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen en gerechtvaardigde belangen van Huxley

Overige

Grondslag voor rechtmatige verwerking

voor andere doeleinden die aan u zullen worden meegedeeld

NB: het is mogelijk dat wij nieuwe verwerkingsactiviteiten verrichten. Als het doel van deze nieuwe activiteiten onverenigbaar is met het bovenstaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat daarmee wel verenigbaar is, maar wordt u daarvan vooraf in kennis gesteld.

Uw toestemming

Direct marketing

Grondslag voor rechtmatige verwerking

om u op de hoogte te houden van onze andere diensten en diensten onder uw aandacht te brengen die mogelijk voor u van belang zijn, voor zover deze niet onder onze bestaande verbintenis vallen en indien u hebt aangegeven dat u dat wenst (zie de informatie in het gedeelte Marketing verderop). Hieronder valt informatie over kandidaten/consultants die zich onlangs hebben ingeschreven, workshops die wij organiseren voor klanten, de laatste marktontwikkelingen, nieuwe software of scholingscursussen die voor u van belang kunnen zijn

Gerechtvaardigde belangen van Huxley en uw toestemming

om u op de hoogte te houden van diensten van onze externe bedrijfspartners die voor u van belang kunnen zijn

Uw toestemming

De hierboven genoemde 'gerechtvaardigde belangen' omvatten:

 • de in de bovenstaande tabel vermelde verwerkingsdoeleinden voor zover niet noodzakelijk om: (i) overeenkomsten met u aan te gaan en onze verplichtingen uit dergelijke overeenkomsten na te komen, of (ii) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van de wetten van de EU en haar lidstaten;
 • onze verantwoordingsplicht en wettelijke verplichtingen wereldwijd te vervullen en na te komen; en
 • onze fundamentele rechten en vrijheden uit te oefenen, waaronder de vrijheid van ondernemerschap en het eigendomsrecht.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ook verwerken als dit voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is.

De Groep gebruikt uw persoonsgegevens niet ten behoeve van uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming die voor u rechtsgevolgen of andere vergelijkbare gevolgen heeft.

Marketing

Het is mogelijk dat wij u van tijd tot tijd informatie toezenden waarvan wij vermoeden dat deze voor u van belang is (onder meer in verband met diensten van onze partners, onze dochterondernemingen of onze filialen), indien wij daarvoor vooraf toestemming van u hebben verkregen. U kunt deze informatie ontvangen via sms of e-mail. Als u op enig ogenblik besluit dat u geen verdere mededelingen meer van ons wenst te ontvangen (behalve in verband met informatie of diensten waarom u uitdrukkelijk verzoekt), kunt u zich voor dergelijke mededelingen afmelden door middel van een koppeling die is opgenomen in elk e-mail- of sms-bericht dat wij u toezenden of door u via [email protected] in verbinding met ons te stellen.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens met klanten van wie wij vermoeden dat zij belangstelling hebben voor onze dienstverlening, als werknemer of anderszins. Wij doen dit in het kader van onze dienstverlening aan u.

Het is tevens mogelijk dat wij van tijd tot tijd persoonsgegevens delen met derden om een zo volledig mogelijke dienst te verlenen en tegemoet te komen aan uw wervingsbehoeften. Tot deze derden kunnen behoren:

 • onze dochterondernemingen of filialen; voor zover noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering en -administratie, en om u van informatie te voorzien die voor u van belang kan zijn;
 • entiteiten die (mogelijk) rechten in ons bedrijf verwerven; met het oog op een bedrijfsverkoop of reorganisatie;
 • onze adviseurs, onder wie onze boekhouders, accountants en advocaten, andere professionele adviseurs en zakelijke contactpersonen; met het doel om onze bedrijfsvoering te verbeteren, te ondersteunen of te ontwikkelen, en te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
 • externe dienstverleners; die op de hoogte moeten zijn van de informatie om u of ons (met inbegrip van externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken met het oog op onze interne bedrijfsvoering, in het kader van onder meer de verspreiding van e-mail, gegevensopslag, de levering van informatietechnologie en marketingdiensten, klantendiensten en gegevensanalyse) van dienst te kunnen zijn;  en
 • wettelijke overheidsinstanties; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of rechterlijke bevelen.

Met toestemming van Kandidaten delen wij tevens persoonsgegevens met Klanten van wie wij vermoeden dat zij belangstelling hebben in onze diensten, onder de voorwaarde dat de kandidaat in kwestie uitdrukkelijk zijn wens te kennen heeft gegeven om mededelingen in verband met de betrokken klant te ontvangen.

Deze partijen kunnen gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, andere landen in de Europese Economische Ruimte (hierna "EER" genoemd) of elders. De betrokken landen zijn de VS, Canada, Hongkong, Singapore, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten.  In deze landen kan andere privacywetgeving gelden. Wij maken gebruik van deze doorgiften alleen indien wij ervan overtuigd zijn dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens naar landen buiten Europa te verzenden waarvan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens niet overeenkomt met de Europese of andere internationale normen. In deze landen kan andere privacywetgeving gelden. Wij maken gebruik van doorgiften slechts indien wij ervan overtuigd zijn dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd..  Met betrekking tot internationale doorgiften baseren wij ons onder meer op de volgende waarborgen: overeenkomsten over de doorgifte van gegevens waarin de standaardcontractbepalingen of, in voorkomend geval, het EU-VS- privacyschild zijn opgenomen.  Neem contact met ons op (zie verderop voor onze contactgegevens) als u daarvan een kopie wilt zien.

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, waarover wij geen zeggenschap hebben en die niet onder deze verklaring vallen. Als u zich met behulp van de verstrekte koppelingen toegang verschaft tot andere websites, is het mogelijk dat de exploitanten van deze websites gegevens over u verzamelen en deze gebruiken overeenkomstig hun eigen privacybeleid, dat van het onze kan verschillen.

Gegevenskwaliteit

Wij vertrouwen erop dat de door u verstrekte persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens (zie verderop voor onze contactgegevens). Kandidaten kunnen hun cv op elk gewenst moment bijwerken wanneer zij zijn aangemeld bij de website van Huxley. Zij kunnen daartoe gebruikmaken van hun e-mailadres en wachtwoord. Als u op dit ogenblik niet over een gebruikersnaam en een wachtwoord beschikt, kunt u uw wachtwoord hier opnieuw instellen met behulp van uw huidige e-mailadres.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens met het doel om u in de toekomst wervingsdiensten te verlenen en om onze zakelijke relatie met u te beheren. In het geval dat onze zakelijke relatie met u ophoudt te bestaan, verwijderen wij uw persoonsgegevens overeenkomstig ons interne beleid voor gegevensbewaring en onze wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren persoonsgegevens voor uiteenlopende termijnen om te kunnen voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving, om inwilliging van verzoeken van toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten en instanties mogelijk te maken, om wettelijke rechten en vorderingen te kunnen instellen, uitoefenen en onderbouwen, en om andere legitieme zakelijke redenen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, voor daarmee verenigbare doeleinden die aansluitend door ons worden vastgesteld, voor nieuwe doeleinden waarmee u aansluitend instemt, of om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving of beleid

Veiligheids maatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en te voorkomen dat daarmee opzettelijk of onbedoeld wordt geknoeid of dat deze worden vernietigd, verloren gaan of in handen van onbevoegden vallen. Ondanks onze inspanningen op veiligheidsgebied zij er hierbij op gewezen dat internet geen veilig communicatiemiddel is. Persoonsgegevens die via internet worden verstrekt, kunnen door anderen worden onderschept. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van persoonsgegevens die ons via deze website worden toegezonden. Door gebruik te maken van deze website en uw persoonsgegevens in te voeren, aanvaardt u dat u deze website op eigen verantwoording gebruikt.

Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of enige andere informatie kiest als onderdeel van onze beveiligingsprocedures voor een van de gedeelten van de website waarvoor u zich moet registreren of als u met dat doel een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of enige andere informatie wordt toegewezen, bent u verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam voor de website en alle activiteiten die daarmee worden verricht. Wij beschikken niet over middelen om de identiteit te controleren van de mensen die de website gebruiken en wij zijn niet aansprakelijk indien uw wachtwoord of gebruikersnaam door anderen wordt gebruikt.

Uw rechten

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering met betrekking tot uw persoonsgegevens

Het bedrijf streeft ernaar dat alle persoonsgegevens juist zijn. U moet er daarnaast zorg voor dragen dat veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld verandering van adres of bank) aan ons worden gemeld zodat wij uw gegevens kunnen bijwerken.

U hebt het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens over u die het bedrijf mogelijk in zijn bezit heeft en te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens over u. Daarnaast hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van niet ter zake doende gegevens over u die wij in ons bezit hebben.

Aanvullende rechten

Daarnaast hebt u de volgende aanvullende rechten:

 • Gegevensoverdraagbaarheid: indien wij ons beroepen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en die persoonsgegevensverwerking geautomatiseerd is, hebt u het recht al deze door u aan het bedrijf verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en van ons te eisen die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien:
 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist totdat wij passende maatregelen hebben getroffen om deze te corrigeren of de juistheid ervan te verifiëren;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet verzoekt om het wissen van de gegevens;
 • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of het bedrijf gerechtvaardigde gronden (zie verderop) voor de verdere verwerking heeft.

Indien een dergelijke beperking voor de persoonsgegevens geldt, zullen we die gegevens alleen verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht om de toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om de gegevens te verwerken, hebt u het recht deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt hiertoe (i) in bepaalde gevallen de desbetreffende gegevens verwijderen uit het betrokken HR-systeem (hoewel de gegevens in dat geval aanwezig blijven in reservekopieën en op gekoppelde systemen totdat deze overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring worden verwijderd) of (ii) u in verbinding stellen met personeelszaken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen: indien wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u bezwaar maakt, moeten wij de verwerking staken tenzij wij aantoonbaar dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden, of indien wij de gegevens moeten verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien wij ons beroepen op gerechtvaardigd belang als grondslag voor de verwerking, zijn wij van oordeel dat wij aantoonbaar dergelijke dwingende gerechtvaardigde gronden hebben, maar zullen wij elk geval afzonderlijk beoordelen.

Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in uw land van verblijf, als u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving.

Contactgegevens

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt. U kunt zich echter ook in verbinding stellen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]..

Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw toezichthouder voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in dit beleid

Toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid worden bekend gemaakt op deze pagina. Wij raden u aan de datum van dit beleid te controleren wanneer u onze website bezoekt.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 September 2019.

 

Cookiebeleid

 

Dit beleid (hierna "cookiebeleid" genoemd) wordt uitgevaardigd door Huxley, een handelsdivisie van [Bedrijf] (waarnaar in dit cookiebeleid wordt verwezen als "Huxley", "we", "wij", "ons" of "onze"). Dit beleid is van toepassing op het gebruik door ons van "cookies" in verband met de wervingstoepassing Huxley (hierna de "toepassing" genoemd). Als u niet instemt met de voorwaarden, raadpleegt u paragraaf 4 van dit cookiebeleid voor informatie over de manier waarop u uw instellingen voor cookies kunt aanpassen of gebruikt u de toepassing niet,

Wat er onder dit beleid valt

Dit cookiebeleid omvat:

 • een definitie van wat een cookie is (paragraaf 2);
 • een overzicht van de cookies wij gebruiken (paragraaf 3);
 • een beschrijving wat u kunt doen als u niet instemt met het gebruik van cookies (paragraaf 4);
 • nadere informatie over cookies in het algemeen (paragraaf 5); en
 • een gedetailleerde tabel met alle cookies wij gebruiken (paragraaf 6).

Stemt u niet in met de cookies in verband met uw gebruik van de toepassing, dan moet u het gebruik daarvan staken of de cookies uitschakelen (zie paragraaf 4 verderop voor instructies), maar dit kan van invloed zijn op de werking van de toepassing. Raadpleeg ons privacybeleid voor een gedetailleerde beschrijving van de overige gegevens die wij mogelijk verzamelen en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Ons privacybeleid vindt u hier: https://eu.huxley.com/nl/registratiegegevens/nederland-privacy-en-cookies-policy.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes met een kleine hoeveelheid informatie die worden gedownload en opgeslagen op apparaten die internetgebruik mogelijk maken, bijvoorbeeld uw computer, smartphone of tablet, en fungeren als een soort geheugensteuntje voor webpagina's. Dit cookiebeleid verschaft u informatie over de cookies die wij gebruiken in de toepassing en de redenen daarvoor.

Voor de toepassing gebruikte cookies

Wij gebruiken diverse soorten cookies. Zo gebruiken wij: noodzakelijke cookies, die onmisbaar zijn voor de werking van essentiële onderdelen van de toepassing; functionaliteitscookies, die het mogelijk maken bepaalde voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld uw cookievoorkeuren) op te slaan; doelgroepgerichte cookies, waarmee wordt vastgelegd dat u de toepassing hebt geopend en welke koppelingen u vervolgens in de toepassing hebt gevolgd; en prestatiecookies, waarmee gebruiksstatistieken voor de toepassing worden bijgehouden. Daarnaast maken wij ook gebruik van cookies van derden, oftewel cookies die niet door ons, maar door websites van derden worden ingesteld.

Dit zijn onder meer sessiecookies, die tijdelijk zijn en het mogelijk maken uw acties tijdens één gebruikssessie van de toepassing in kaart te brengen. Deze cookies worden verwijderd na afloop van uw browsersessie. Daarnaast worden er permanente cookies gebruikt, die op uw apparaat opgeslagen blijven gedurende de tijd die in de cookie is ingesteld. Met behulp van deze cookies kunnen wij u als unieke gebruiker identificeren (door een willekeurig gegenereerd getal op te slaan). 

Hieronder wordt nadere uitleg gegeven over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken:

 1. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang en helpen u navigeren in de toepassing. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarom u vraagt, zoals het zoeken van geschikte vacatures, niet worden geleverd. Ze dragen bij aan de beveiliging en de basisfunctionaliteit van de toepassing en zijn onontbeerlijk voor een goede werking daarvan. Als u deze cookies blokkeert, kunnen wij niet garanderen dat u de toepassing naar behoren en veilig kunt gebruiken.

 1. Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u de toepassing zo comfortabel mogelijk kunt gebruiken. Het gaat hierbij onder meer om cookies waarmee uw persoonlijke voorkeuren worden opgeslagen voor het zoeken van geschikte vacatures. Daarnaast kunnen op die manier instellingen voor de toepassing worden opgeslagen (zoals het uitschakelen van cookies) om meer op uw persoon toegesneden functionaliteit te bieden.

 1. Doelgroepgerichte cookies

Met doelgroepgerichte cookies wordt vastgelegd dat u de toepassing hebt gebruikt en welke andere webpagina's u in de tussentijd hebt bezocht. Op die manier kunnen we ons een beeld vormen van uw voorkeuren en belangstelling. Het is mogelijk dat we deze informatie gebruiken om online-inhoud te leveren en marketinguitingen af te stemmen op uw interesses en online-ervaringen. Overigens worden bij rechtstreekse communicatie ons privacybeleid en eventuele voorkeuren in acht genomen die u in verband met de ontvangst van directmarketingberichten hebt opgegeven.

 1. Prestatiecookies

Prestatiecookies verschaffen ons inzicht in het gedrag van gebruikers van de toepassing. Op die manier kunnen wij de toepassing blijven verbeteren om te zorgen voor een optimale wervingservaring. Daarnaast kunnen wij aan de hand van deze cookies bepalen hoe effectief de toepassing is. Zo vertellen deze cookies ons welke webpagina's het vaakst worden bezocht en of daarbij foutberichten worden weergegeven. Alle informatie die met behulp van deze cookies worden vergaard, wordt samengevoegd zodat wij de werking van de toepassing verder kunnen verbeteren. Sommige van deze cookies worden beheerd door derden en het is mogelijk dat u voor meer informatie daarover de privacyverklaringen op hun websites moet raadplegen. Zo gebruiken wij cookies van Google Analytics om ons een algemeen beeld van de aantallen gebruikers en hun gewoonten te vormen, en om de algehele gebruikscomfort van de toepassing te helpen verbeteren.

Google Analytics is een externe webanalyseservice die wordt geleverd door Google Inc, waarbij gebruikgemaakt wordt van prestatiecookies en doelgroepgerichte cookies. De informatie die door middel van deze cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de toepassing (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google Inc op servers in de Verenigde Staten. Aan de hand van de vergaarde informatie evalueert Google namens ons uw gebruik van de toepassing. Daarbij worden rapporten over websiteactiviteiten opgesteld en worden aan ons andere diensten in verband met activiteiten en internetgebruik geleverd. Google brengt uw IP-adres niet in verband met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen in te schakelen. Zie hiervoor de beschrijving hierboven. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browser-invoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl-NL. Daarmee wordt een zogenaamde 'opt-out' cookie ingesteld die verdere verwerking van uw gegevens voorkomt. Raadpleeg de pagina's met Help-informatie en het privacybeleid van Google voor meer informatie over de cookies van Google Analytics.

U moet deze cookies accepteren als u de toepassing wilt gebruiken. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de toepassing bij u naar behoren zal werken als u de cookies weigert.

Uw cookie-instellingen beheren

Zodra u instemt met het gebruik van cookies, wordt er een cookie op uw computer of apparaat opgeslagen om dit voor de volgende keer te onthouden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U doet dat door onze cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser. U moet dat doen voor elke browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat sommige diensten niet werken als u in uw browser geen cookies accepteert. Wel kunt u de cookies van bepaalde websites toestaan door deze toe te voegen aan de lijst met "vertrouwde websites" in uw browser. Klik op de volgende koppelingen voor informatie die u kan helpen bij het beheren van uw cookie-instellingen. Voor meer informatie kunt u ook gebruikmaken van de optie 'Help' in uw browser:

Als u een computer deelt met anderen, kan het accepteren of weigeren van het gebruik van cookies van invloed zijn op alle gebruikers van die computer.

Uw cookies beheren

Raadpleeg de volgende koppelingen voor meer informatie over cookies: http://www.aboutcookies.org/ en http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy. Daarnaast heeft de sector internetreclame een leidraad over onlineprivacy uitgegeven die u hier kunt raadplegen:

Wijzigingen in dit  Cookiebeleid

Toekomstige wijzigingen in ons Cookiebeleid worden bekend gemaakt op deze pagina. Wij raden u aan de datum van dit beleid te controleren wanneer u onze website bezoekt.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mai 2018.